13 lutego 2019

Podesty Ruchome

s6

Podesty ruchome  – są  urządzeniami (maszynami) przeznaczonymi do przemieszczania na stanowiska pracy platformy roboczej wraz  z osobami i wyposażeniem. Wejście i zejście z platformy roboczej odbywa się w jednym określonym położeniu platformy (w punkcie załadowczym). 

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych

 

 

 

 

 

Wszystkie podesty ruchome podlegające pod dozór wymagają zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego, w celu wykonania czynności poprzedzających wy­danie pierwszej decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

Urządzenia poddozorowe mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby po­siadające odpowiednie uprawnienia. Jest to opisane w ustawie o dozorze technicz­nym. Wobec tego, aby móc być osobą obsługującą dane podesty ruchome, nale­ży odbyć stosowne szkolenie oraz zdać pozytywnie egzamin przed Inspektorem z Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

 1. suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
 2. układnice do składowania ładunków w magazynach,
 3. układarki do układania torów,
 4. dźwigi,
 5. wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 6. podesty ruchome,
 7. dźwignice linotorowe,
 8. dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów tech­nologicznych,
 9. urządzenia do manipulacji kontenerami,
 10. przenośniki osobowe i towarowe,
 11. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 12. pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych,
 13. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.